Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/tymek10/ftp/fizjoterapia-bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 85
Diagnostyka molekularna nowotworów hematologicznych czesc 4 – Fizjoterapia Bydgoszcz
Skip to content

Diagnostyka molekularna nowotworów hematologicznych czesc 4

2 lata ago

484 words

Aktywacja szlaku sygnałowego czynnika jądrowego .B jest cechą aktywowanej podgrupy podobnej do komórki B, ale nie innych podgrup, a interferencja z tą drogą wybiórczo zabija ten typ rozproszonego chłoniaka z dużych limfocytów B. 11 Podgrupy zdefiniowane przy użyciu sygnatur ekspresji genów również różnią się klinicznie: pacjenci z postacią zarodkową B-komórkową mają wyższy współczynnik przeżycia całkowitego pięć lat po chemioterapii niż pacjenci w innych podgrupach4,6 ( Figura 3A). To kliniczne rozróżnienie oparte na profilach ekspresji genów było oczywiste nawet po sklasyfikowaniu pacjentów zgodnie z międzynarodowym wskaźnikiem prognostycznym, 4,6 dobrze ustalonym predyktorem wyniku w rozlanym chłoniaku z dużych limfocytów B. 12
Przewidywanie wyników klinicznych
Przykład rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B pokazuje, w jaki sposób nienadzorowana analiza danych dotyczących ekspresji genów może ujawnić klinicznie odrębne podgrupy nowotworów. W uzupełniającym, nadzorowanym podejściu dane kliniczne są wykorzystywane do identyfikacji genów, których wzory ekspresji są skorelowane z długością przeżycia po postawieniu diagnozy lub z prawdopodobieństwem, że terapia będzie leczona. Podejście to zastosowano do opracowania solidnych czynników prognostycznych rokowania w chłoniaku z komórek płaszcza13 i rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B.
Rycina 4. Rycina 4. Wykorzystanie podpisu ekspresji genów proliferacji do przewidywania wyników klinicznych w chłoniaku z komórek płaszcza (panel A) i opracowanie wielowymiarowego prognozowania przeżycia opartego na ekspresji genów po chemioterapii dla Diffuse Large-B- Chłoniak komórkowy (panel B). Panel A pokazuje zastosowanie sygnatury ekspresji genu proliferacji do przewidywania długości przeżycia u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza. Podwyższony poziom ekspresji genów w sygnaturze ekspresji genu proliferacji w próbce biopsyjnej chłoniaka z komórek płaszcza był związany z krótkim przeżyciem.13 Względny poziom ekspresji genów sygnatur proliferacji jest reprezentowany przez kolorowe paski; próbki biopsji są uporządkowane od lewej do prawej zgodnie ze wzrastającą względną ekspresją genów sygnatury proliferacji. Poziomy ekspresji 20 genów sygnatur proliferacji uśredniono, a uzyskaną średnią wykorzystano do podzielenia pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza na cztery kwartyle. Wykres Kaplana-Meiera ilustruje uderzające różnice w długości przeżycia między tymi czterema grupami ryzyka. W panelu B, próbki biopsyjne rozlanego chłoniaka z dużych komórek B są uporządkowane jak na Figurze 3A zgodnie z ich przyporządkowaniem do trzech podgrup. Nadzorowana analiza danych dotyczących ekspresji genów zidentyfikowała cztery sygnatury ekspresji genów i jeden pojedynczy gen – BMP6 – ze wzorami ekspresji, które korelowały z klinicznym wynikiem.4 Wysoki poziom ekspresji genu lub sygnatury w nowotworze był powiązany z korzystnym lub zły wynik po chemioterapii, jak wskazano. Kolorowe paski przedstawiają względne poziomy ekspresji każdej sygnatury lub genu w każdej z próbek biopsyjnych według przedstawionej skali. Poziomy ekspresji podpisów reprezentują średnie danych z wielu genów w każdym sygnaturze
[hasła pokrewne: lekarz poz co to, pediatra online za darmo, metafedron wiki ]
[przypisy: mikrocytoza, metafedron wiki, www dialab pl ]

0 thoughts on “Diagnostyka molekularna nowotworów hematologicznych czesc 4”