Skip to content

Diagnostyka molekularna nowotworów hematologicznych

2 lata ago

478 words

Rozpoznanie nowotworów hematologicznych stanowi zniechęcające wyzwanie. Wiele etapów prawidłowego różnicowania krwiotwórczego prowadzi do wielu biologicznie i klinicznie odrębnych nowotworów. Wydaje się, że odziedziczone warianty sekwencji DNA nie odgrywają znaczącej roli sprawczej; raczej, te różnorodne raki są zazwyczaj inicjowane przez nabyte zmiany w genomie komórki nowotworowej, takie jak translokacje chromosomalne, mutacje i delecje. Rozpoznanie nowotworów hematologicznych jest zwykle oparte na ocenie morfologicznej uzupełnionej analizą kilku markerów molekularnych. Jednak w niektórych kategoriach diagnostycznych określonych w ten sposób odpowiedź pacjentów na leczenie jest wyraźnie niejednorodna, budząc podejrzenie, że w obrębie tej samej kategorii morfologicznej może występować kilka odrębnych molekularnie chorób. Ryc. 1. Ryc. 1. Różnicowa ekspresja RNA (mRNA) przez różne typy komórek (panel A) i profilowanie ekspresji genów za pomocą mikromacierzy DNA (panel B). W panelu A różne typy komórek, których przykładem jest miocyt i limfocyt, wyrażają odrębny zestaw mRNA z ich genomów. Chociaż miocyt i limfocyt mają ten sam odziedziczony genomowy DNA, odrębne sieci regulacyjne wewnątrz każdej komórki powodują ekspresję różnych genów jako mRNA. Geny kodujące miozynę i immunoglobulinę należą do najbardziej zróżnicowanych ekspresji genów między tymi dwoma typami komórek. MRNA dla innych genów mogą być obecne w obu typach komórek, ale na różnych poziomach, które mogą również wpływać na biologię komórek. Panel B pokazuje technikę profilowania ekspresji genów, która wykorzystuje mikromacierze DNA. Najpierw mRNA jest ekstrahowany z komórki i kopiowany enzymatycznie, aby utworzyć fluorescencyjną komplementarną sondę DNA (cDNA) reprezentującą eksprymowane geny w komórce. Sondę tę następnie inkubuje się na powierzchni mikromacierzy DNA, która zawiera plamki DNA pochodzące z tysięcy różnych ludzkich genów. Podczas inkubacji każda cząsteczka cDNA w sondzie hybrydyzuje ze spektroskopią mikromacierzy, która reprezentuje swój odpowiedni gen. Stopień hybrydyzacji fluorescencyjnych cDNA do każdej plamki mikromacierzy określa się ilościowo za pomocą skaningowego mikroskopu fluorescencyjnego. Poziomy ekspresji ponad 20 000 genów – w tym przypadku genów dla miozyny i immunoglobuliny – można zmierzyć w pojedynczym eksperymencie mikromacierzy DNA.
Profilowanie ekspresji genów jest techniką genomiki, która okazała się skuteczna w rozszyfrowaniu różnorodności biologicznej i klinicznej. Podejście opiera się na fakcie, że ekspresjonowana jest tylko część genów kodowanych w genomie każdej komórki – to jest aktywnie transkrybowana do informacyjnego RNA (mRNA) (Figura 1A). Obfitość mRNA dla każdego genu zależy od linii komórkowej i etapu różnicowania, aktywności wewnątrzkomórkowych szlaków regulatorowych oraz od wpływu bodźców pozakomórkowych. W dużym stopniu dopełnienie mRNA w komórce dyktuje jego dopełnienie białek, a w konsekwencji ekspresja genów jest główną determinantą biologii normalnych i złośliwych komórek.
Rysunek 2. Rysunek 2. Diagnostyka molekularna nowotworu poprzez profilowanie ekspresji genów przy użyciu nienadzorowanych (panel A) i nadzorowanych (panel B) algorytmów rozpoznawania wzorów
[patrz też: zdjęcie zęba cena, implanty zębowe warszawa, leczenie po usunięciu paznokcia ]
[więcej w: enterococcus faecalis w moczu, polmed targowa, torbiel nabotha ]

0 thoughts on “Diagnostyka molekularna nowotworów hematologicznych”

  1. Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy