Skip to content

Epidemiologia kardiomiopatii dziecięcej w Australii cd

2 lata ago

468 words

Dostępne histologiczne analizy histopatologiczne ze wszystkich źródeł zostały w ślepy sposób zweryfikowane przez pediatrycznego patologa z ekspertyzą kardiologiczną. Limfocytarne zapalenie mięśnia sercowego zdefiniowano zgodnie z kryteriami Dallas.11 Rozpoznanie kardiomiopatii rodzinnej wymagało przynajmniej jednego chorego pierwszego lub drugiego stopnia. Analiza statystyczna
Wskaźniki zachorowalności obliczono z zastosowaniem populacji właściwej dla wieku w latach 1987-1996.12-15 Dziewięćdziesiąt pięć procentowych przedziałów ufności dla wskaźników zapadalności obliczono za pomocą rozkładu Poissona. Dane zostały podsumowane jako częstości i wartości procentowe dla danych jakościowych oraz jako mediana dla wieku podczas prezentacji. Statystyka chi-kwadrat Pearsona lub dokładny test Fishera (gdy oczekiwane wartości komórek były mniejsze niż 5) zastosowano do oceny związku między dwiema kategorycznymi zmiennymi. Test sumy rang Kruskala-Wallisa (lub test Manna-Whitneya dla dwóch grup) wykorzystano do porównania wieku w prezentacji w podgrupach. Regresję Poissona zastosowano do oceny tendencji w rocznej zapadalności na kardiomiopatię. Analizy zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania Stata (wersja 6.0) .16 Wszystkie zgłoszone wartości P są dwustronne.
Wyniki
W 10-letnim okresie badania odnotowano 314 nowe przypadki kardiomiopatii: 184 przypadki kardiomiopatii rozstrzeniowej (58,6 procent), 80 przypadków kardiomiopatii przerostowej (25,5 procent), 42 przypadki kardiomiopatii niesklasyfikowanej (13,4 procent) i 8 przypadków restrykcyjna kardiomiopatia (2,5 procent). Spośród 42 dzieci z niesklasyfikowaną kardiomiopatią 29 pozostawało bez zagnieceń komorowych (9,2 procent wszystkich przypadków), 9 miało przerost serca z początkowo upośledzoną funkcją skurczową, 2 miało rodzinną kardiomiopatię noworodkową, która spowodowała śmierć w ciągu kilku godzin po porodzie, miało kardiomiopatię onkocytową i miał dysfunkcję lewej komory związaną z wrodzonym uchyłka lewej komory.
Częstość występowania kardiomiopatii
Tabela 1. Tabela 1. Roczna częstość występowania każdego rodzaju kardiomiopatii według wieku w chwili prezentacji. Tabela pokazuje roczną częstość występowania każdego rodzaju kardiomiopatii w zależności od wieku podczas prezentacji. Częstość występowania wszystkich typów z wyjątkiem kardiomiopatii restrykcyjnej znacznie się zmniejszyła wraz z wiekiem, z najwyższą roczną częstością występowania kardiomiopatii rozstrzeniowej przed 12 miesiącem życia. Wystąpiło niewielkie zróżnicowanie regionalne i brak dowodów na zmianę w miarę upływu czasu w jakimkolwiek typie kardiomiopatii (p = 0,88).
Przedstawienie objawów
Śmierć była pierwszym objawem choroby (objawem prezentującym) u 11 pacjentów (3,5 procent), w tym 9 z 184 z rozszerzoną kardiomiopatią (4,9 procent), 2 z 42 z nieklasyfikowaną kardiomiopatią (4,8 procent), a żadna z hipertrofią lub ograniczeniem kardiomiopatia (P = 0,15). Śmierć jako objaw prezentujący była znacznie częstsza wśród autochtonicznych dzieci (3 z 18, 16,7%) niż wśród dzieci nierodzimych (6 z 235, 2,6%) (P = 0,02). Było 61 dzieci, których pochodzenie etniczne było nieznane, z których 2 miało śmierć jako objaw prezentujący. Zastoinowa niewydolność serca była objawem ujawniającym się u 165 z 184 dzieci z kardiomiopatią rozstrzeniową (89,7%), 6 z 80 z kardiomiopatią przerostową (7,5%), 4 z 8 z kardiomiopatią restrykcyjną (50,0%) i 31 z 42 z nieklasyfikowaną kardiomiopatią ( 73,8 procent) (P <0,001).
Wiek w prezentacji
Rysunek 2
[podobne: leczenie po usunięciu paznokcia, usg łódź prywatnie, granat indeks glikemiczny ]
[więcej w: mikrocytoza, metafedron wiki, www dialab pl ]

0 thoughts on “Epidemiologia kardiomiopatii dziecięcej w Australii cd”